u bent niet ingelogd [ inloggen ]
 
Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2021
Het derde strategisch beleidsplan van de Onderwijsgroep Galilei is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces waarin alle gremia invloed hebben gehad. De wens was om het derde strategisch beleidsplan vanuit een heldere visie richtinggevend te laten zijn voor de verdere ontwikkeling van Galilei. Voorbij een meer eenzijdige aandacht voor controle op systemen en processen waardoor het tweede plan gekenmerkt werd.
 
Om dit te bereiken zijn de speerpunten en pijlers van Galilei krachtig geformuleerd. Het strategisch beleid is een verdieping en verbreding van deze speerpunten op basis van de missie en visie van Galilei. Het richt zich op de verbetering, verandering en of vernieuwing van die aspecten die van doorslaggevend belang zijn voor succes van de organisatie.
 
Het motto van dit strategisch beleidsplan is “Focus op onderwijs”. Door concentratie, stroomlijning en kwaliteitsverhoging van de bedrijfsvoering worden tijd, ruimte en geld vrijgemaakt om het onderwijs toekomstbestendig en op een hoog niveau te brengen.
Het beleidsplan geeft weer hoe Galilei invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door het opleiden van jonge mensen die een structurele bijdrage leveren aan de economische en sociale ontwikkeling van de samenleving.